Endeutament i estabilitat

Estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell del deute de l'any: 
  Informe intervenció estabilitat pressupostaria pressupost 2019.pdf