Formularis relacionats amb l' ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal sobre l'ús del sol i edificació - Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies

  01 Llicència moviments terres superior a alçada 1,5 - volum 1500m3 - superfície 1000m2.
  02 Llicència moviments terres inferior a alçada 1,5 - volum 1500m3 - superfície 1000m2.
  03 Llicència parcel·lació - segregació.
  04 Llicència obra nova i intervenció en existents on cal projecte.
  05 Llicència piscines.
  06 Llicència murs alçada 1,5 o superior.
  07 Llicència enderroc on cal projecte.
  08 Llicència primera ocupació parcial.
  09 Llicència canvi ús a residencial.
  10 Llicència extracció àrids i explotació pedreres.
  11 Llicència acumulació residus i dipòsit de materials.
  12 Llicència tales.
  13 Llicència obertura pavimentació i modificació de camins.
  14 Llicència constitució o modificació de règim propietat horitzontal.
  15 Llicència obres puntuals urbanització no incloses en projecte urbanització.
  16 Llicència per obres no ajustades a projecte autoritzat - canvis substancials o cal projecte.
  17 Llicència intervenció en béns protegits.
  18 Llicència usos i obres provisionals.
  19 Llicència obres sotmeses a l'article 48 de la llei urbanisme.
  20 Llicència tanques en sòl no urbanitzable.
  21 Pròrroga de llicència d'obra.
  22 Comunicació obres on no cal projecte - TIPUS 1.
  23 Comunicació obres on no cal projecte - TIPUS 2.
  24 Comunicació grues.
  25 Comunicació instal·lacions publicitàries (rètols i tendals).
  26 Comunicació primera ocupació total.
  27 Declaració responsable de la comunicació de primera ocupació.
  28 Comunicació canvis d'ús sense obres, excepte canvis a ús residencial.
  29 Comunicació tanques i murs d'alçada inferior a 1,5m.
  30 Comunicació cartelleres.
  31 Comunicació obres no ajustades a projecte autoritzat - canvis no substancials.
  32 Comunicació aparells aire condicionat.
  33 Pròrroga de comunicació prèvia d'obra.
  34 Declaració responsable de compromís de gestió de residus.
  35 Declaració responsable de conformitat amb la normativa urbanística.
  36 Declaració de coincidència entre projectes executiu i bàsic.
  37 Declaració de coincidència entres suports paper i digital.
  38 Autorització de representació.
  39 Certificat de compatibilitat urbanística.
  40 Certificat de qualificació urbanística.
  41 Qüestionari estadística edificació i habitatge.
  42 Formulari d'autoliquidació de l'ICIO i taxes.
  43 Formulari d'autoliquidació de fiances.
  44 Sol·licitud de devolució de fiances.
  45 Sol.licitud bonificació ICIO per propietaris de 35 anys o menys i habitatge habitual.
  46 Ocupació de la via pública per obres.
  47 Ocupació de la via pública amb taules, cadires.
  48 Solicitud de llicència d'ocupació de via pública amb parades i fires de mercat de dimecres, dissabtes i puntuals.
  49 Sol.licitud de renovació de llicència d'ocupació de la via pública amb parades de mercat dels dimecres i dissabtes.
  50 Sol.licitud bonificació IBI captadors solars.
  51 Sol.licitud bonificació ICIO eliminació barreres o millora accés i habitabilitat.