Liquidacions

Estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell del deute de l'any: 
  Certificat del ple de donar compte de la liquidació del pressupost 2022.pdf