Reglaments i ordenances

  Bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció, adreçada a persones jubilades, sobre la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent al domicili habitual.
  Normativa i bases de participació per disposar d'una barraca durant la festa major de Cassà de la Selva a l'exterior del pavelló polivalent municipal.
  Ordenanza general de subvenciones (VERSIÓ EN CASTELLÀ).
  Ordenança d'ús dels edificis i les instal·lacions dels centres públics d'euducació infantil i primària de Cassà de la Selva de titularitat demanial municipal.
  Ordenança de cicles i vehicles de mobilitat personal.
  Ordenança general de convivència ciutadana i via pública.
  Ordenança general de preus públics definitiva.
  Ordenança general de residus urbans de Cassà de la Selva.
  Ordenança general de serveis funeraris.
  Ordenança general de subvencions.
  Ordenança municipal de circulació i via pública.
  Ordenança municipal de foment de rehabilitació d'edificis i de façanes en el terme municipal de Cassà.
  Ordenança municipal de gestió de runes i terres.
  Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
  Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits i particularment del mosquit tigre..
  Ordenança municipal reguladora de la neteja de terrenys, solars i construccions, tancament de solars i execució de voreres.
  Ordenança municipal reguladora per a la cessió temporal d'habitatge per atendre necessitats de caràcter social.
  Ordenança reguladora de l'Administració Electrònica.
  Ordenança reguladora de la instal·lació d'aparells condicionadors d'aire i equips de ventilació.
  Ordenança reguladora de les instal·lacions publicitàries mitjançant rètols, cartelleres, tendals i similars.
  Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal sobre l'ús del sòl i edificació - Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.
  Ordenança reguladora dels requisits formals en el procés d'empadronament.
  Reglament cementiri municipal.
  Reglament d'ús de la deixalleria de Cassà de la Selva.
  Reglament d'ús i funcionament de la Biblioteca Municipal de Cassà de la Selva.
  Reglament d'ús i funcionament del local d'assaig de l'Antiga Bàscula del Trust.
  Reglament de creació i funcionament de la comissió de nomenclàtor i del procediment per a l'assignació de denominacions de vies, espais i equipaments del municipi.
  Reglament del Servei d'Escola Municipal de Música Pere Mercader.
  Reglament del servei de l'arxiu municipal i gestió documental de Cassà de la Selva.
  Reglament de règim d'ús dels horts urbans de titularitat municipal i per l'atorgament de llicències d'ús privatiu del domini públic.
  Reglament de règim interior de la Residència Geriàtrica Sant Josep de Cassà de la Selva.
  Reglament de règim intern de l'Espai Jove l'Escorxador.
  Reglament intern regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d informació i difusió municipal de Cassà de la Selva .
  Reglament municipal per a la concessió d'honors i distincions.
  Reglament oficial Coworking Cassà.
  Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Cassà de la Selva.
  Reglament per a l'ús de la llengua catalana de l'Ajuntament de Cassà de la Selva.
  Reglament regulador de l'ús del pavelló municipal polivalent de Cassà de la Selva.
  Reglament regulador de la utilització del teatre municipal Puig d'Arques de Cassà de la Selva.
  Reglament regulador del registre municipal d'unions estables de parella.
  Reglament regulador del servei d'abastament d'aigua potable.