Estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell del deute de l'any: 
  Bases execució del pressupost 2019.pdf
  Certificat de l'acord del Ple.pdf
  Informe control permanent pressupost general del pressupost general de l' ajuntament de Cassà exerc
  Informe econòmic financer pressupost 2019.pdf
  Memòria del presupost de l'Ajuntament.pdf.pdf
  Pressupost general Ajuntament.pdf