Pressupostos

Estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell del deute de l'any: 
  Bases execució del pressupost 2021 i partides ampliables.pdf
  Certificat de l'acord del Ple.pdf
  Informe control permanent pressupost general del pressupost general de l'ajuntament de Cassà exerc
  Informe econòmic financer pressupost 2021.pdf
  Memòria del pressupost de l'Ajuntament.pdf
  Pressupost 2021 .pdf