Tràmits freqüents d'Urbanisme

A l’apartat d'Urbanisme i Obres i el subapartat formularis de sol·licitud podeu consultar el següent:

- El text de l’ Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.
- Els models de formularis de sol·licitud per diversos tràmits d’obres.

En aquest apartat podeu consultar els tràmits més freqüents per obres:

  OBRES Comunicació de primera ocupació (total) o llicència de primera ocupació (parcial).
  OBRES Comunicació prèvia d'obra tipus 1 (requereix memòria tècnica).
  OBRES Comunicació prèvia d'obra tipus 2 (no requereix projecte ni memòria tècnica).
  OBRES Llicència d'obra (requereix projecte tècnic).